M
E
N
U

Privacy Policy

UPDATED ON: jan, 2024

8. Privacy

Het Beauty Instituut hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Uw persoonsgegevens, dus ook het beeldmateriaal waar u opstaat, worden door Het Beauty Instituut verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Publiciteit. Het beeldmateriaal zal gebruikt worden voor communicatie, de website en sociale media.

Het opmaken van een klantenbestand.

Het Beauty Instituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw persoonsgegevens worden bewaart tot 2 jaar na de effectieve samenwerking. Het beeldmateriaal wordt bewaard tot zolang dit nuttig is voor de website en sociale media.

Ik heb passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Het Beauty Instituut van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen (mijn laptop is dus vergrendeld);

Ik maak back-ups van de persoonsgegevens op een harde schijf (die ligt thuis achter slot).


U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.

Het Beauty Instituut kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

@hetbeautyinstituut