M
E
N
U

Terms & conditions

UPDATED ON: Jan, 2024

De volgende algemene voorwaarden worden gehanteerd door Het Beauty Instituut
1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Het Beauty Instituut en haar cliënten en/of opdrachtgevers.
1.2. Van het in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren van een dienst van Het Beauty Instituut.
1.4. Van de opdrachtgever wordt verwacht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan Het Beauty Instituut door te geven.

2. Reiskostenvergoeding

2.1 De door Het Beauty Instituut of een van de collega's gemaakte reiskosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en staan duidelijk vermeld op de website. Ook worden deze kosten vermeld op de overeenkomst.

3. Boekingen

3.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Het Beauty Instituut aanvaardt.
3.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Het Beauty Instituut alvorens een boeking te doen.

4. Annulering en wijziging

4.1. Annulatie boeking van een behandeling moet minimaal 90 dagen vooraf aangekondigd zijn. Indien dit niet gebeurt wordt een vergoeding van 100% van de totale opdracht aangerekend.

4.2. Een boeking moet minimum 90 werkdagen voor de effectieve trouwdatum geannuleerd worden.

Bij annulering vanaf de 90e werkdag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van de totale opdracht.

Aanbetalingen worden alleen terug geboekt wanneer Het Beauty Instituut zelf de afspraak annuleert. Bij het wijzigen van de afspraak (een andere collega neemt de opdracht over) en de opdrachtgever weigert dit aanbod, is er geen sprake van annulering vanuit Het Beauty Instituut en wordt de aanbetaling dus ook niet terug geboekt.
4.3. Bij annulering van een opdracht binnen het annuleringstermijn van 90 dagen worden er geen extra kosten gerekend.

Heeft u een bruidsarrangement met een all-in prijs op het contract en zijn er al wel diensten (zoals o.a; een proefsessie) uitgevoerd? Dan betaalt u alleen deze diensten/ verschuldigde bedragen. De losse tarieven zijn ten alle tijden te vinden op de website.

Alle diensten staan los van de all-in prijs en worden apart van de aanbetaling berekend. Alle losse prijzen zijn te vinden op de website onder: Investering.

5. Betaling

5.1. Het Beauty Instituut vermeldt alle prijzen zichtbaar op de website.

5.2. Het Beauty Instituut ontvangt een betaling onmiddellijk cash of via overschrijving (betaling binnen de 7 dagen voor datum boeking).

5.3. Het Beauty Instituut verzend een factuur via e-mail of per whatsapp voor de bewezen diensten, met de vermelding binnen de 7 dagen te betalen vóór factuurdatum.

5.4. Alle bewezen diensten worden betaald.

5.5. Wordt er niet vooraf betaald, heeft Het Beauty Instituut het recht om de afspraak te annuleren en kosten in rekening te brengen vanwege nalatigheid en wanbetalen van de klant. Dit geldt echter niet wanneer Het Beauty Instituut géén factuur vooraf heeft verstuurd. Klant moet dan op de dag zelf betalen.

5.6. Bij niet betaling binnen die betaaltermijn zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 40,00 EUR per betalings herinnering. Daarenboven zullen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij niet-volledige betaling conventionele verwijlinteresten verschuldigd zijn ten belope van 8 % op jaarbasis.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Het Beauty Instituut is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.
6.2. Het Beauty Instituut sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Het Beauty Instituut.

6.3. Met het leveren van haar diensten aanvaardt Het Beauty Instituut een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Het Beauty Instituut geleverde diensten, masterclasses de uiterste zorg wordt betracht, kan Het Beauty Instituut de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Het Beauty Instituut is op enigerlei wijze niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

6.4. Gevolgen van schade door aangekochte goederen gebruikt door Het Beauty Instituut zijn ter aansprakelijkheid van de fabrikant van de goederen.

7. Beschadiging en/of diefstal
7.1. Het Beauty Instituut heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt producten beschadigt.
7.2. Het Beauty Instituut meldt diefstal altijd bij de politie.

8. Privacy

Het Beauty Instituut hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Uw persoonsgegevens, dus ook het beeldmateriaal waar u opstaat, worden door Het Beauty Instituut verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Publiciteit. Het beeldmateriaal zal gebruikt worden voor communicatie, de website en sociale media.

Het opmaken van een klantenbestand.

Het Beauty Instituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw persoonsgegevens worden bewaart tot 2 jaar na de effectieve samenwerking. Het beeldmateriaal wordt bewaard tot zolang dit nuttig is voor de website en sociale media.

Ik heb passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Het Beauty Instituut van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen (mijn laptop is dus vergrendeld);

Ik maak back-ups van de persoonsgegevens op een harde schijf (die ligt thuis achter slot).


U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.

Het Beauty Instituut kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Voorbeeld voor alle contracten verstreken door Het Beauty Instituut:
Het is de verantwoordelijkheid van de klant/ opdrachtgever om deze te ondertekenen. Bij het boeken van elke dienst door Het Beauty Instituut gaat u akkoord met de algemene voorwaarden op de boekingspagina.

Tarieven XXX arrangement/ behandeling: €xx ,-

Dit is Inclusief:

❖ x❖ x❖ x❖ xAanbetaling:

Wanneer u Het Beauty Instituut digitaal of mondeling een akkoord geeft op de boeking, wordt er een aanbetaling van 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Deze dient zsm te worden voldaan. Data worden niet gereserveerd zonder aanbetaling en de plek mag iemand anders worden vergeven. Zodra de aanbetaling binnen is staat de datum vast in de agenda van Het Beauty Instituut. Het Beauty Instituut mag zonder overleg met de wederpartij, een andere boeking aan nemen. De regel "wie het eerst komt, wie het eerst maalt" is van toepassing. 

Deze aanbetaling is er voor om de datum voor u vrij te houden. Wanneer u de datum annuleert kan het zijn dat Het Beauty Instituut al een aantal bruiden teleur heeft moeten stellen omdat Het Beauty Instituut deze datum in haar agenda voor u had weg geboekt. De aanbetaling kan daarom niet worden teruggestort!

De aanbetaling wordt in mindering gebracht op de eindfactuur. Deze ontvangt u 7 dagen voor boekingsdatum, gelieve tijdig aangeven dat u de betaling via factuur/ bank overschrijving wil overmaken.Annulering:

Onder annulering wordt verstaan het afmelden van de gemaakte afspraak om welke reden dan ook. De annulering voor een dienst, dient 90 dagen voor datum doorgegeven te worden via email. Het Beauty Instituut zal totale bedrag min de aanbetaling terugstorten. Bij annulering van 90 tot 1 dagen voor de trouwdatum zal 100% in rekening worden gebracht.

*een aanbetaling wordt niet teruggestort bij annulering! Uiteraard wel wanneer Het Beauty Instituut de afspraak annuleert.

Bij annulering van een proefsessie (omdat u niet in staat bent om op het afgesproken tijdstip te komen) dient u dit 2 weken van tevoren door te geven. Bij niet tijdig doorgeven zal er een bedrag van € 40,- in rekening gebracht worden. Annulering kan plaatsvinden door het versturen van een e-mail of whatsapp bericht/ bellen naar 0622295938.Vervanging als Het Beauty Instituut zelf niet in staat ben om te komen op de dag van de bruiloft:

Indien Het Beauty Instituut niet in staat is uw look te verzorgen op de afgesproken datum door ernstige ziekte of andere ongeplande omstandigheden, zal zij er alles aan doen om vervanger te regelen. Zij stelt u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Boekingen voor een arrangement zijn onder voorbehoud wanneer de trouwdag na 8 maanden of meer plaats vindt. Mocht de boeking door omstandigheden niet door kunnen gaan wordt u hiervan vroegtijdig op de hoogte gesteld door Het Beauty Instituut . In overleg wordt dan besproken of Het Beauty Instituut een vervanger zoekt of dat u dat zelf doet.Betaling:

Het Beauty Instituut ontvangt een betaling onmiddellijk cash of via betaalverzoek. Wilt u per overschrijving/ factuur betalen? Dat kan, U ontvangt een factuur voor bewezen diensten, met de vermelding binnen de 7 dagen te betalen vóór factuur/ boekingsdatum. Alle bewezen diensten worden betaald.Gebruik van foto’s/video’s:

Bij het boeken krijgt u een intake formulier, hier staat ook het akkoord geven van het maken van foto's/video's in. Dit heeft u dus ook vooraf kunnen aangeven om verwarring te voorkomen.


Het Beauty Instituut mag foto’s en videos van de look maken. Deze mogen worden gepost op social media na de bruiloft.

Wilt u dit niet, laat dit dan vooraf aan Het Beauty Instituut weten via email!


@hetbeautyinstituut